contact  +31(0)492-599030                     BROCHURES                    Mail CONTACT 

SICURO Modulaire Speeltoestellen is gevestigd te Bakel en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven. 

Inhoud :

1. Algemeen
2. Aanbiedingen
3. Prijs
4. Betaling
5. Levering
6. Aansprakelijkheid
6a. Verplichtingen wederpartij
7. Garantievoorwaarden
8. Reclames of klachten
9. Modellen
10. Eigendomsovergang en risico
11. Ontbinding
11.a Annulering
12. Geschillen en toepasselijk recht

Artikel1. Algemeen

1.1  Deze algemene levering- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en verbintenissen, hoe ook genaamd, van SICURO Speeltoestellen – hierna te noemen: verkoper -, met derden - hierna te noemen: koper c.q. wederpartij.

1.2 Verkoper zal bij uitvoering van alle opdrachten van haar kopers de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en daarbij naar beste vermogen met hun belangen rekening houden.

1.3 Verkoper blijft steeds gerechtigd, ook indien zij ter zake een offerte heeft gedaan, zonder opgave van redenen orders te wijzigen.

1.4 Standaardvoorwaarden van koper gelden niet, tenzij deze schriftelijk door verkoper zijn aanvaard.

Artikel 2. Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen, door of vanwege verkoper gedaan, zijn geldig gedurende drie maanden na de datum van de aanbieding, doch worden geheel vrijblijvend gedaan.

2.2 Aanbiedingen blijven eigendom van verkoper, evenals de verstrekte ontwerpen en tekeningen.

2.3 Koopovereenkomsten, gesloten door bemiddeling van vertegenwoordigers of tussenpersonen, kunnen door middel van een telefonische bestelling tot stand komen, waarna aan koper, op diens verzoek, de onderhavige voorwaarden onverwijld zullen worden toegezonden alsmede een schriftelijke bevestiging van de tussen partijen gesloten overeenkomst.

Artikel 3. Prijs

3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn de prijzen netto exclusief B.T.W., zonder aftrek of korting.

3.2 De overeengekomen verkoopprijs is gebaseerd op tijdens aanvaarding geldende prijzen, van materialen, grondstoffen of halffabricaten, lonen, premies welke dan ook, vrachten, belastingen, valutakoersen en/of andere kostprijsbepalende factoren

3.3 Indien en voor zover de termijn tussen de datum van aanvaarding en de aflevering of oplevering een tijdvak van drie maanden overschrijdt en de in artikel 3.2. genoemde prijzen en kosten in die periode zich wijzigen, is verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs, na genoemde termijn evenredig te wijzigen.

3.4 Artikel 3.3. heeft uitdrukkelijk geen betrekking op wijzigingen waarbij de bevoegdheid tot prijsverhoging door verkoper uit de wet voortvloeit

Artikel 4. Betaling

4.1 Alle betalingen dienen te geschieden contant na aflevering c.q. oplevering van zaken, dan wel binnen 30 dagen na factuurdatum, bij overeenkomsten strekkende tot het verrichten van enkele diensten, na volbrenging van de dienstverrichting.

4.2 Verkoper is altijd gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of de nakoming van de opdracht voort te gaan, een naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de wederpartij te verlangen. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen. Weigering van koper om de verlangde zekerheid te stellen, geeft verkoper het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht van verkoper tot vergoeding van onkosten en winstderving.

4.3 Betaling dient te geschieden ten kantoren van verkoper, dan wel via een door verkoper aan te wijzen bank- of girorekening.

4.4 Wanneer de betaling van een toegezonden factuur niet heeft plaatsgevonden binnen 30 dagen na factuurdatum, dan wel na een tussen partijen nadrukkelijk overeengekomen betalingstermijn, is de wederpartij van rechtswege in verzuim zonder dat in gebreke stelling is vereist en heeft verkoper het recht 2% (vertragings) rente over het factuurbedrag te berekenen voor iedere periode van 30 dagen of een gedeelte daarvan dat betaling van het verschuldigde na verloop van genoemde termijn achterwege blijft.

4.5 Wanneer verkoper door niet (tijdige) betaling genoodzaakt wordt tot het nemen van incassomaatregelen, komen alle hieraan verbonden (buitengerechtelijke) kosten voor rekening van koper. Deze kosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief dat door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerd wordt.

4.6 Verkoper is gerechtigd indien koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, de werkzaamheden op te schorten, ook indien een vaste levertijd is overeengekomen, dan wel de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de koper aansprakelijk voor alle geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en uit de kosten van de in gebreke stelling.

Artikel 5. Levering

5.1 De door verkoper opgegeven reparatieduur en/of levertijden gelden vanaf de datum van aanvaarding als bedoeld in artikel 2.1. van deze voorwaarden. Deze reparatieduur en/of levertijden gelden slechts bij benadering en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn.

5.2 Bij overmacht en andere omstandigheden van zodanige aard dat naar redelijkheid (tijdige) nakoming van de transactie niet van verkoper kan worden gevergd -waaronder mede begrepen het geval dat verkoper door haar eigen toeleveranciers niet aan haar verplichtingen kan voldoen– zal de levertijd worden verlengd met een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van die omstandigheden.

5.3 Onder omstandigheden die redelijkerwijs niet te verwachten zijn en buiten de invloedssfeer van verkoper liggen, wordt mede verstaan oorlog, oorlogsgevaar, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van verkoper als bij derden, van wie verkoper benodigde materialen/producten of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken buiten schuld of de risicosfeer van verkoper ontstaan.

5.4 Indien na het aanvaarden van de opdracht blijkt dat deze als gevolg van aan verkoper niet bekende omstandigheden onuitvoerbaar is, heeft verkoper het recht te vorderen, dat zo mogelijk, de opdracht zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk zal zijn.

5.5 Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door verkoper niet mogelijk is, langer duurt dan zes maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

5.6 Indien verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

5.7 Overschrijding van de levertijden, welke in redelijkheid niet aan verkoper is toe te rekenen, verplicht verkoper jegens koper niet tot enigerlei vergoeding van schade, door de koper of door derden geleden, tenzij de overschrijding is ontstaan door opzet of grove schuld door bestuurders of leidinggevend personeel van verkoper.

5.8 Verkoper legt de resultaten van haar opname of inspectie vast in een rapport, wanneer nodig voorzien van foto’s van het object, dat ter beschikking zal worden gesteld aan de wederpartij. Ingeval van geschillen ter zake de staat van het beoordeelde object, is het rapport inclusief de daarvan deel uitmakende foto’s bindend, behoudens tegenbewijs van de wederpartij.

5.9 Indien SICURO een opname of inspectie verricht, dan geldt als uitgangspunt dat dit een visuele opname of inspectie betreft, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. De wederpartij is zich ervan bewust dat de opname of inspectie een momentopname betreft.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 Verkoper aanvaardt aansprakelijkheid voor door de wederpartij geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verbintenis, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.

6.2 Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat op het betreffende onderdeel van de opdracht of levering betrekking heeft.

6.3 In afwijking van artikel 6.1. en 6.2. aanvaardt verkoper geen aansprakelijkheid voor vervolgschade, schade wegens overschrijding van de levertermijnen als gevolg van de gewijzigde omstandigheden en schade als gevolg van gebrekkige medewerking, informatie of materialen van de wederpartij.

6.4 In geval van een onrechtmatige daad van verkoper of van haar ondergeschikten is verkoper slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel. In deze gevallen is de aansprakelijkheid van verkoper beperkt tot maximaal het bedrag waartegen verkoper verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.

6.5 Verkoper is niet aansprakelijk indien tekortkoming het gevolg is van overmacht.

6.6 De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van verkoper of van een van haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 6a. Verplichtingen wederpartij

6a.1 Bij montage dient de locatie obstakelvrij, bereik- en berijdbaar te zijn voor montagebus met aanhanger. SICURO is niet aansprakelijk te stellen bij eventueel ontstane rijsporen.

6a.2 Wederpartij dient in geval van werkzaamheden waarbij ondergrondse obstakels geraakt kunnen worden, tenzij ten minste 5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden een melding bij Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC) uit te laten voeren. Wederpartij dient er zelf op toe te zien dat alle betrokken beheerders reageren.

6a.3 Indien wederpartij niet heeft voldaan of kan voldoen aan het gestelde in de artikelen 6.1. en 6.2., dient hij dit onmiddellijk, doch uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de overeenkomst, aan verkoper schriftelijk aan te geven. Verkoper zal in dat geval zelf op kosten van wederpartij het benodigde onderzoek instellen.

6a.4 Indien wederpartij niet in de vorige leden bedoelde informatie heeft verschaft,dan wel niet aan de in artikel 6.3. bedoelde verplichting heeft voldaan, staat deze er voor in dat er op de werklocatie geen kabels, leidingen of andere obstakels aanwezig zijn. Hiermee vrijwaart hij verkoper van schade aan mogelijke kabels, leidingen of andere obstakels, alsmede de daaruit voortvloeiende gevolgschade.

6a.5 Alle schade die ontstaat uit het niet tijdig kunnen doen van een KLIC-melding, is voor rekening en risico van wederpartij.

6a.6 De wederpartij is verplicht alle beletselen weg te nemen, alsmede verkoper in te lichten omtrent alle omstandigheden welke tot gevolg hebben of kunnen hebben dat de verkoper niet in staat is de opdracht binnen de bedoelde termijn van uitvoering zo snel en goed mogelijk, alsmede zonder schade uit te voeren.

6a.7 Alle af te voeren materialen, dienen vrij te zijn van welke  verontreiniging dan ook. Mocht dit wel aangetroffen worden of er kan geen schone grond verklaring overlegd worden dan vallen de extra stortkosten buiten de offerte.

6a.8 De wederpartij is gehouden de schade ontstaan door niet-naleving van de in dit artikel bedoelde verplichtingen, door hem aan verkoper veroorzaakt, te vergoeden. De nieuwe uitvoering van het werk geschied wanneer de planning van verkoper dit toelaat.

6a.9 Kosten, boetes en/of bekeuringen voor rekening van de wederpartij voorvloeiend uit inspecties aan speeltoestellen door bijvoorbeeld de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA), kunnen niet worden afgewend op verkoper.

Artikel 7. Garantievoorwaarden

7.1 Mits aantoonbaar preventief onderhoud is gepleegd en het speeltoestel origineel is volgens voorschriften wordt garantie verleend. Slijtage door normaal gebruik, verkleuring en vandalisme zijn uitgesloten van garantie. Daarnaast behouden wij ons het recht voor, af te wijken van de garantievoorwaarden bij extreme gebruiksomstandigheden.

7.2 Garantie op speeltoestellen is 15 jaar; volledig de eerste 3 jaar en daarna met een afschrijvingspercentage van  8,34% per jaar.

7.3 Uitzondering op artikel 7.2 is de garantie op vurenhouten speeltoestellen, trampolines en klimnetten. Voor klimnetten en trampolines geldt een garantie van 2 jaar. Voor vurenhouten toestellen geldt een garantie van 5 jaar. Bij plaatsing van vurenhout in de grond vervalt de garantie.

7.4 Specifiek wordt op onderdelen de volgende onderdelengarantie gegeven; 10 jaar op afschrijvingsbasis voor breuk in palen, panelen en stangen ten gevolge van fabricage- en/of montagefouten met uitzondering van vurenhout; 5 jaar op fabricage- en/of montagefouten in overige onderdelen met uitzondering van bewegende delen; 1 jaar voor fabricage- en/of montagefouten in bewegende delen.

7.5 Indien de aanwezige bodem bij de aanleg van een valdempende ondergrond niet voldoende waterdoorlatend is, kunnen wij niet garant staan voor de blijvende kwaliteit van de Flexicuro Bounce © kunstgras met foam ondergrond en/of Flexicuro Rubber Bounce © rubbertegels met foam ondergrond, of andere valdempende materialen.

7.6 Op reparaties en onderhoud van speeltoestellen wordt 1 jaar garantie gegeven.

7.7 De garantie is niet van toepassing op gebreken in de geleverde zaken die het gevolg zijn van ondeugdelijke montage en/of installatie, onderhoud of reparatie door derden, waaronder de afnemer.

7.8 Deze garantievoorwaarden vervallen indien op de offerte andere voorwaarden zijn vermeld.

7.9 Voor producten anders dan speeltoestellen gelden aparte garantievoorwaarden zoals vermeld op de offerte.

Artikel 8. Reclames of klachten

8.1 Koper kan op een gebrek in de prestaties geen beroep meer doen, indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij verkoper ter zake schriftelijk heeft geprotesteerd. Direct waarneembare onvolkomenheden moeten worden aangetekend op de leveringsdocumenten.

8.2 Onder bekwame tijd wordt verstaan acht dagen na aflevering van een zaak of oplevering van een werk of voor het geval nog niet af/of opgeleverd is, acht dagen nadat koper een gebrek heeft ontdekt waarbij hij aan verkoper schriftelijk dient aan te geven wat het gebrek is en wanneer en hoe hij het gebrek heeft geconstateerd.

8.3 Klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend.

8.4 Indien de koper niet binnen de hierboven vermelde termijnen heeft gereclameerd en/of hij verkoper niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen, vervalt het recht van reclame.

Artikel 9. Modellen

9.1 De door verkoper bij zijn verkoopactiviteiten gehanteerde afbeeldingen, folders, monsters, modellen en dergelijke, worden slechts verstrekt c.q. gepubliceerd bij wijze van aanduiding, zonder dat de te leveren zaak daaraan moet beantwoorden. Genoemde afbeeldingen en modellen zijn slechts voor verkoper bindend, indien hij zich daartoe uitdrukkelijk schriftelijk heeft verbonden.

9.2 De in verband met de uitvoering van kopers opdracht vervaardigde mallen c.q. modellen komen na afwikkeling van de order aan verkoper in eigendom toe, tenzij uitdrukkelijk anders  overeengekomen.

Artikel 10. Eigendomsovergang en risico

10.1  Verkoper blijft eigenaar van de geleverde of de nog te leveren zaken zolang koper de vorderingen van verkoper ter zake van de tegenprestatie van de overeenkomst of een gelijksoortige overeenkomst niet betaald heeft.

10.2 Verkoper blijft tevens eigenaar van de geleverde of de nog te leveren zaken zolang de wederpartij de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden, voortvloeiende uit dergelijke overeenkomsten, niet betaald heeft en zolang de wederpartij vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomst niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boete, rente en kosten.

10.3 Koper is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door verkoper geleverde zaken een pandrecht of bezitloos pandrecht te vestigen, de zaken te belenen, verhuren, uitlenen of onder hypothecair verband te brengen. Indien de koper de zaken heeft doorgeleverd voor de eigendom aan hem is overgegaan, wordt de derde koper bewaarder van de zaak ten opzichte van verkoper. De koper is verplicht een daartoe strekkend voorbehoud bij doorlevering kenbaar te maken. De koper en/of de bewaarder moet op eerste aanmaning van verkoper de plaats wijzen waar de betrokken zaken zijn opgeslagen en verkoper in staat stellen tot het terugnemen van de zaken.

10.4 Op het moment van aflevering aan koper gaat het risico voor de zaken terug over op de koper.

10.5 De wederpartij blijft geheel verantwoordelijk voor de deugdelijkheid en veiligheid van de door haar ge‰xploiteerde speeltoestellen en/of speelterreinen. De inachtneming van de onderzoeks-/inspectieresultaten van verkoper ? het gevolg geven van de daarin vermelde aanwijzingen daaronder begrepen ? behoort tot de eigen verantwoordelijkheid van de wederpartij. De consequenties van de door de wederpartij genomen beslissingen ter zake komen geheel en al voor zijn rekening en risico.

10.6 De wederpartij vrijwaart verkoper tegen aanspraken van derden tot vergoeding van geleden schade als gevolg van de ondeugdelijkheid en/of onveiligheid van de speeltoestellen en/of het terrein waarop de opdracht van verkoper betrekking heeft.

Artikel 11. Ontbinding

11.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 4 en 5 wordt de overeenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst, na schriftelijke verklaring, op het tijdstip, waarop de koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting als boedelschuld erkent.

11.2 Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De koper is aansprakelijk voor de door verkoper geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

Artikel 11a. Annulering

11a.1 Gehele of gedeeltelijke annulering van de opdracht is slechts mogelijk met toestemming en na schriftelijke bevestiging van verkoper.

11a.2 Bij annulering van standaard producten wordt een vergoeding in rekening gebracht van 30% van de verkoopprijs.

11a.3 Bij annulering voor speciaal vervaardigde producten, dan wel producten die op verzoek in een afwijkende kleur zijn gemaakt, zal deze vergoeding van 30% worden verhoogd met de daadwerkelijk door verkoper gemaakte kosten.

11a.4 Indien de opdracht wordt geannuleerd na levering zal genoemd bedrag worden verhoogd met de transportkosten voor het leveren en ophalen van de producten.

11a.5 Wanneer de koper binnen 24 uur van de plaatsingsdatum het werk annuleert, zullen 75% van de dan geldende montagekosten extra in rekening worden gebracht.

11a.6 Wanneer de koper binnen 48 uur (>24 uur) van de plaatsingsdatum het werk annuleert, zullen 50% van de dan geldende montagekosten extra in rekening worden gebracht.

Artikel 12. Geschillen en toepasselijk recht

12.1 Op alle overeenkomsten, alsmede de daaruit voortvloeiende geschillen is het Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van verkoper, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.